• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ceamurlia de Jos: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 69/09-11-2023 Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT.și a indicatorilor .tehnico-economici pentru proiectul:“ Infiintare Centru de Colectare prin Aport Voluntar in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C3 – Managementul deseurilor, Investitia I1, subinvestitia I1.A. Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar 18-11-2023    - -
HCL 68/09-11-2023 Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT.și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul“ Cresterea Eficientei Energetice si Gestionarea Inteligenta a Energiei in Cladirile Pubice” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale” 18-11-2023    -
HCL 67/09-11-2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea, începând cu luna ianuarie 2024 18-11-2023    -
HCL 66/09-11-2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023 18-11-2023    -
HCL 65/09-11-2023 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Alimetare cu Apa si Canalizare, pe trim. IV, anul 2023 18-11-2023    - -
HCL 64/09-11-2023 Privind cooptarea dlui. M. N, consilier local, in cadrul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea 18-11-2023    - -
HCL 63/09-11-2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta 18-11-2023    - -
HCL 62/31-10-2023 Privind acordul de rectificare a unei carti funciare infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, pentru un imobil situat in intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea 09-11-2023    - -
HCL 61/27-09-2023 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 06-10-2023    - -
HCL 60/27-09-2023 Privind aprobarea studiului de fezabilitate.și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C3-Managementul deseurilor, Investitia I1, subinvestita I1.A. Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar 06-10-2023    - -
HCL 59/27-09-2023 Privind constatarea încetării de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului P.G. si declararea vacanta a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 06-10-2023    - -
HCL 58/27-09-2023 Privind constatarea încetării de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului P.G. si declararea vacanta a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 06-10-2023    - -
HCL 57/27-09-2023 Privind stabilirea datei la care va fi sarbatorita “Ziua localitatii Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea” 06-10-2023    - -
HCL 56/27-09-2023 Privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii 2023-2024, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 06-10-2023    -
HCL 55/27-09-2023 Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 06-10-2023    - -
HCL 54/27-09-2023 Privind acordul de rectificare a unei carti funciare infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, pentru un imobil situat in intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, judeţul Tulcea 06-10-2023    - -
HCL 53/25-08-2023 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizizția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României in perioada 2023 – 2029 03-09-2023    - -
HCL 52/25-08-2023 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2023 03-09-2023    -
HCL 51/21-08-2023 Privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ” Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stânga a strazii Eternitatii, localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea “, cu finanțare din surse legal constituite - buget local, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri guvernamentale 30-08-2023    - -
HCL 50/21-08-2023 Privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, Comuna Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” 30-08-2023    -
HCL 49/21-08-2023 Privind aprobarea detalierii pozitiei globale nr. 3 din anexa la H.C.L. nr. 8 din 21.02.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 30-08-2023    - -
HCL 48/21-08-2023 Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 30-08-2023    - -
HCL 47/21-08-2023 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul III, anul 2023 30-08-2023    -
HCL 46/31-07-2023 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „EXTINDERE CENTRU DE COLECTARE PRODUSE AGRICOLE” satul Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, beneficiar S.C. Biochem Organics SRL. 09-08-2023    - -
HCL 45/31-07-2023 Privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat “Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunării”, in vederea implementării noii STRATEGll DE DEZVOL TARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII in perioada de programare 2021-2027 09-08-2023    - -
HCL 44/31-07-2023 Privind sistarea/rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 09-08-2023    - -
HCL 43/31-07-2023 Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 13562 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, situat în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, Tarla 16, Parcela 41,42, nr. cad. 35545, în vederea edificarii de constructii agricole 09-08-2023    - -
HCL 42/31-07-2023 Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1423 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, situat în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Ceamurlia de Jos, județul Tulcea, Tarla 16, Parcela 18,23, nr. cad. 35797, în vederea edificarii de constructii agricole 09-08-2023    - -
HCL 41/31-07-2023 Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1561 mp., aparținând domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, situat în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Lunca, județul Tulcea, Tarla 39, Parcela 220/1, nr. cad. 37136, în vederea edificarii de constructii cu destinatie show-room, spatii birouri, turism si agroturism 09-08-2023    - -
HCL 40/31-07-2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta 09-08-2023    - -
HCL 39/29-06-2023 Privind rectificarea cartii funciare nr. 38243, infiintata ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschisa pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 08-07-2023    - -
HCL 38/29-06-2023 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli , comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pe trimestrul II, anul 2022 08-07-2023    -
HCL 37/19-06-2023 Privind acordarea a unui mandat special, acordat expres domnului Stan Dumitru, primar al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in vederea exercitarii dreptului la vot in cadrul sedintei AGA Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, pentru actualizarea tarifelor pentru colectarea, sortarea si transportul deşeurilor municipale, fractie umeda si fractie uscata 28-06-2023    - -
HCL 36/25-05-2023 Privind aprobarea procentului de 7,87 %, reprezentand pierderi de apa in retea la sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. 03-06-2023    - -
HCL 35/25-05-2023 Privind aprobarea infiintarii asezamantului cultural, denumit Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “DOBROGEANCA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 03-06-2023    - -
HCL 34/25-05-2023 Privind aprobarea infiintarii asezamantului cultural, denumit Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “GOLOVITA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. 03-06-2023    - -
HCL 33/25-05-2023 Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 13562 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 41,42 nr. CF 35545, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 03-06-2023    - -
HCL 32/25-03-2023 Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 1423 mp. teren situat in satul Ceamurlia de Jos, identificat in Tarla 16, Parcela 18,23 nr. CF 35797, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 03-04-2023    - -
HCL 31/25-05-2023 Privind acordul de principiu in vederea concesionarii, prin licitatie publica, a suprafetei de 1561 mp. teren situat in satul Lunca, identificat in Tarla 39, Parcela 220/1, nr. CF 37136, aflat in domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 03-06-2023    - -
HCL 30/25-05-2023 Privind sistarea/rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 03-06-2023    - -
HCL 29/25-05-2023 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 03-06-2023    -
HCL 28/27-04-2023 Privind efectuarea platii in suma de 20.000 lei reprezentantd deplasarea Ansamblul folcloric de cantece si dansuri populare “GOLOVITA” al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in Turcia 06-05-2023    - -
HCL 27/27-04-2023 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 06-05-2023    -
HCL 26/27-04-2023 privind aderarea si includerea teritoriului comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea la parteneriatul/teritoriul eligibil LEADER ”Asociatia G.A.L Razim”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023 – 2027 06-05-2023    - -
HCL 25/27-04-2023 Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 8950 mp. teren intravilan apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 06-05-2023    - -
HCL 24/27-04-2023 Privind modificarea structurii organizatorice, ştatului de funcţii si a numărului de personal din cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos 06-05-2023    -
HCL 23/27-04-2023 Privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu 13,8 % pentru anul fiscal 2024 06-05-2023    - -
HCL 22/21-04-2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a indicatorilo rtehnico-economici pentru proiectul:“ CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin“Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-terioriale” 30-04-2023    -
HCL 21/21-04-2023 privind Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 7 din 17.02.2023 privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” 30-04-2023    - -
HCL 20/30-03-2023 Privind privind intocmirea documentaţiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 08-04-2023    - -
HCL 19/30-03-2023 Privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 8/23.02.2023 privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei 08-04-2023    - -
HCL 18/30-03-2023 Privind trecerea din domeniul privat al comunei Ceamurlia de Jos în domeniul public al comunei Ceamurlia de Jos, a terenului in suprafata de 817 mp. si introducerea acestuia in domeniul public al comunei 08-04-2023    - -
HCL 17/30-03-2023 Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 08-04-2023    - -
HCL 16/30-03-2023 Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici si acordul privind asigurarea si sutinerea contributiei financiare aferente cheltuielilor implementarii proiectului “Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, Comuna Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” prin “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” 08-04-2023    -
HCL 15/30-03-2023 Privind extinderea intravilanului UAT comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 08-04-2023    -
HCL 14/30-03-2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta 08-04-2023    - -
HCL 13/23-02-2023 Privind aprobarea Raportului de evaluare, in vederea vanzarii terenului in suprafata de 6022 mp situat in intravilanul localitatii Lunca, identificat in T 29, P114, NC 36398, apartinand domeniului privat al comunei Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea. 04-03-2023    - -
HCL 12/23-02-2023 Privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, in cadrul Proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cad MySmis 130963 04-03-2023    -
HCL 11/23-02-2023 Privind stabilirea unei burse de ajutor social ce se acorda in anul scolar 2022 - 2023 04-03-2023    - -
HCL 10/23-02-2023 Privind rectificarea unor carti funciare, infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice, deschise pe comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea 04-03-2023    - -
HCL 9/23-02-2023 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 04-03-2023    -
HCL 8/23-02-2023 Privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” 04-03-2023    -
HCL 7/17-02-2023 Privind implementarea proiectului ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” 26-02-2023    - -
HCL 6/17-02-2023 Privind aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV pentru realizarea investiției ”DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚ TULCEA” 26-02-2023    -
HCL 5/31-01-2023 Privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Ceamurlia de Jos, Judetul Tulcea” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea depunerii in cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență (PNRR) 09-02-2023    -
HCL 4/31-01-2023 Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 09-02-2023    - -
HCL 3/31-01-2023 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea, pentru anul 2023 09-02-2023    -
HCL 2/16-01-2023 Privind utilizarea sumelor din excedentul bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022, pentru finantarea cheltuielilor de functionare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, in anul 2023 25-01-2023    - -
HCL 1/16-01-2023 Privind modificarea Hotararii nr.44/10.10.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Ceamurlia de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE –PRIMARIE CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA” 25-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină